Taqvaylit n tidet, tlelli war tilas

D tajmilt i tmeṭṭut taqbaylit d tmurt n yiqbayli–yen

Taseṭṭa n tergalt “Q” tesɛa talɣa n umeɣrun. Ameɣrun-nni yemmal-d tameṭṭut. D tajmilt i tmeṭṭut i yellan d taɛessast n tutlayt d tnekkit taqbaylit d uḥraz-is. Deg tẓuri n uzewweq n ufexxar neɣ n yiselsa (d wayne-nniḍen) i yellan deg wansayen n teqbaylit, Azamul-a i nefka i tseṭṭa n tergalt “Q” d talɣa tanzeggant i yettusqedcen s tuget, ma nessehri ameɣrun-nni ad d-yeffeɣ d ifer n tzemmurt.

Taseṭṭa i tesɛa tergalt “Q” nefka-yas talɣa n tcirket n tesdegt, taneggarut-a, d tin i iwehhan ɣer tmurt n yiqbayliyen. Deg uwehhi-nni yeḍra-d ujebbud d ameqqran gar-as akked tmurt armi i teffeɣ tcirket-nni seg uzlu-yis, tettwajbed ɣer tmurt taqbaylit i lebda. Azamul “O” n tergalt ”Q” i d tasdegt.

Targalt “T” nura-tt s ugemmay n tfinaɣ. Targalt “Q” nura-tt s ugemmay agriku-alaṭini: Ajerriḍ n tuqqna gar yizri d tura , tanaslit d wayen yellan d atrar akked tagada gar wayen i d-ǧǧan iẓura d wayen ara d-ǧǧen seg sya ar yimal.

Yettwasileɣ-d seg tẓuri d wansayen n teqbaylit, ad t-nettaf deg yizurar d twiztin, deg tecraḍ, deg ufexxar akked wayen icudden ɣer ucebbeḥ d uzewweq s tẓuri… atg.

Taseṭṭa i tesɛa tergalt “Q” nefka-yas talɣa n tcirket n tesdegt, taneggarut-a, d tin i iwehhan ɣer tmurt n yiqbayliyen. Deg uwehhi-nni yeḍra-d ujebbud d ameqqran gar-as akked tmurt armi i teffeɣ tcirket-nni seg uzlu-yis, tettwajbed ɣer tmurt taqbaylit i lebda. Azamul “O” n tergalt ”Q” i d tasdegt.

Tameqyast-a tagejdant (akked tid-nniḍen) temmal-d deg unamek “aɛeqqa n uzemmur” akked “txelxalt tazeggaɣt n yizurar d twiztinnneɣ”.

Taxelxalt, d yiwen gar yizamulen iyettusqedcen s waṭas deg tmurt taqbaylit. (D win ara naf deg Tefzimt).